Deklaracja dostępności.

 I. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Tarnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zstarnowiec.eu

Data publikacji strony internetowej:  26.09.2012r.

 Status pod względem zgodności z ustawą:

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
  • zdjęcia z wydarzeń, obrazy, grafiki i inne informacje nietekstowe nie posiadają opisów  alternatywnych,
  • nagrania wideo nie posiadają audio deskrypcji lub treści alternatywnej.

 Informacje dodatkowe:

  • strona posiada:

- narzędzia ułatwień dostępu – możliwość powiększania/pomniejszania liter,

- podświetlane linki,

- jasne tło,

- możliwość zaznaczania odnośników,

  • dostęp do zawartości strony jest możliwy bez względu na orientację strony,
  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: TAB, SHIFT+TAB, CTRL+F, ESC, CTR+/CTR-.

 Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklaracje  sporządzono dnia 09.03.2021r.  na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły.

Kontakt i informacje zwrotne:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności Pani Maria Kotulak, nr telefonu: 134255565, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 4255506 lub 134255563.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności i żądania o jej zapewnienie.

 Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 II. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki  mieści się w 2 dwu- kondygnacyjnych budynkach (parter i piętro) połączonych 1 kondygnacyjną przewiązką. Na piętra budynków prowadzą schody bez pochylni, nie ma windy.

2. Do budynku Szkoły prowadzą trzy wejścia, wejście główne – na przewiązkę (od strony zachodniej)  i dwa wejścia boczne – od strony parkingu i do budynku sali gimnastycznej. Osoby wchodzą na poziom parteru. Wejście główne jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejść bocznych prowadzą schody bez podjazdów. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. Korytarze na każdym poziomie są odpowiedniej szerokości, bez barier. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki), nie ma pętli indukcyjnej.

4. Sekretariat szkoły, gabinety dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz pokój nauczycielski znajdują się na parterze budynku, w pobliżu wejścia od strony parkingu.

4. Szkoła ma własny parking na terenie szkolnym, między bramą wjazdową od strony północnej a budynkiem szkoły.  Na parkingu nie wydzielono miejsca dla  osoby niepełnosprawnej.

5. Do szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

7. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji przy wejściu  do szkoły są pracownicy szkoły. Dół formularza

 

 

 

 

Dodatkowe informacje