Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów

Nauczyciele dyżurni wychodzą na dyżur po dzwonku na przerwę i schodzą z niego po dzwonku na lekcję.

W innym czasie nauczycielom wolno zejść z dyżuru tylko za zgodą dyrektora szkoły.

Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerwy odpowiadają nauczyciele dyżurujący.

  1. Plan dyżurów układany jest przez dyrektora szkoły i zmieniany jest wraz ze zmianą tygodniowego planu zajęć.
  2. Uczniowie mają obowiązek zmieniać obuwie na tekstylne, sportowe. Nauczyciele dyżurni mają obowiązek zwracać uwagę na obuwie, w jakim chodzą po szkole uczniowie.
  3. Nauczyciele dyżurują na piętrze oraz na parterze obydwu budynków szkolnych oraz na podwórku szkolnym.
  4. Nauczyciel dyżurujący powinien zabraniać wchodzenia do toalet dużych grup uczniów. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie ma obowiązek usunięcia ucznia z toalety.
  5. Nauczyciel w.f. sprawuje opiekę nad uczniami przed, w trakcie i po zajęciach w Sali gimnastycznej.
  6. Uczniom nie wolno wychodzić podczas przerw poza teren szkoły bez konkretnego powodu.
  7. Uczniowie dojeżdżający oczekują na zajęcia lub autobus w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela.
  8. Uczniom nie wolno siadać na parapetach, poręczach i schodach.
  9. Uczniom zabrania się biegania po korytarzu i klatce schodowej.
  10. Wychowawcy klas mają obowiązek brania pod uwagę wpisów nauczycieli dyżurujących do zeszytów zachowania ucznia.

Dodatkowe informacje