REGULAMIN  REALIZACJI  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO
W  ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W TARNOWCU

I.  ZASADY  REALIZACJI  PROJEKTU 

 

 1. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie §21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz,U Nr 83, poz.562 z późn.zm.), a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami statutu.
 2. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas Gimnazjum, w których realizowana jest podstawa kształcenia ogólnego określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008r (Dz.U.Nr 4 poz.17 z 2009r.). Projekty edukacyjne realizują uczniowie na dowolnym etapie cyklu edukacyjnego z wykluczeniem I semestru klasy pierwszej i II semestru klasy trzeciej.
 3. Na początku każdego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 4. Informację o projekcie i jego zasadach rodzice mogą również uzyskać od opiekuna projektu, dyrektora szkoły podczas bezpośredniego spotkania lub w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej szkoły.
 5. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez zespół uczniów liczący co najmniej 2 osoby, przy wsparciu nauczyciela, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 6. Projekt edukacyjny może dotyczyć treści nauczania określonych w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów lub wykraczać poza te treści albo mieć charakter międzyprzedmiotowy. Czas trwania projektów nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy, w zależności od ich problematyki i stopnia trudności.
 7. Dyrektor Szkoły, na pisemny umotywowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów), w uzasadnionych przypadkach losowych lub zdrowotnych, może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
 8. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 7. na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie oceny za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
 9. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zasadami ustalonymi w Statucie Szkoły.
 10. Dokumentację dotyczącą projektu przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum.
 11. Celem projektu jest kształcenie u uczniów:
  1. odpowiedzialności za własne postępy;
  2. podejmowania grupowych pomysłów;
  3. umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
  4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
  5. umiejętności stosowania teorii w praktyce;
  6. rozwój samoorganizacji i kreatywności;
  7. przygotowanie do publicznych wystąpień;
  8. naukę samodzielności i podejmowania aktywności;
 12. Koordynatorem projektów edukacyjnych jest zastępca Dyrektora Gimnazjum, którego zadaniem jest:
  1. Zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektów, sporządzenie ich listy zbiorczej, przedstawienie jej Radzie Pedagogicznej.
  2. Upowszechnienie informacji o realizowanych projektach w danym roku szkolnym.
  3. Podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania na koniec roku szkolnego.
 13. Nauczyciel - opiekun projektu w szczególności odpowiada za:
  1. Wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej oraz wykraczającej poza nią.
  2. Omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe.
  3. Założenie i prowadzenie dokumentacji projektu.
  4. Prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt.
  5. Monitorowanie jego realizacji.
 14. Zadania wychowawcy klasy związane z realizacją projektu.Nauczyciele nie będący opiekunami projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowego, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
  1. Poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  2. Prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy dotyczących w szczególności wyboru tematu, monitorowanie udziału uczniów w pracach zespołu i przekazywanie informacji o wynikach monitoringu rodzicom (prawnym opiekunom).
  3. Komunikowanie się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania.
  4. Dokonywania zapisów dotyczących realizacji przez ucznia projektu edukacyjnego w dokumentacji szkolnej.
  5. W przypadku, gdy uczeń w określonym przez Dyrektora terminie nie zgłosi swojego udziału w żadnym projekcie, wychowawca klasy dokonuje przydziału ucznia do jednego z zespołów projektowych.
  6. Wychowawca jest odpowiedzialny za kontrolowanie udziału wychowanków w pracach zespołów i dopilnowanie, aby każdy wychowanek w trakcie nauki w gimnazjum uczestniczył w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego.
 15. Nauczyciele nie będący opiekunami projektów przedmiotowych i międzyprzedmiotowego, współpracują z opiekunami, w zakresie konsultacji, realizacji i oceny projektu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 16. Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
 17. Projekt obejmuje następujące działania:
  1. wybranie tematu projektu w terminie do dnia 30 września,
  2. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
  3. wykonanie zaplanowanych działań
  4. zbieranie materiałów i ich selekcja
  5. prowadzenie dokumentacji projektu,
  6. publiczne przedstawienie rezultatów projektu

II. WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU

 1. Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informują uczniów na godzinie wychowawczej, rodziców-prawnych opiekunów na zebraniu organizacyjnym o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
 2. W przypadku udziału w kilku projektach uczeń wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami) może zdecydować o wyborze projektu, który będzie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum w terminie do 30 maja w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
 3. Projekt jest realizowany samodzielnie przez uczniów pod opieką nauczyciela-opiekuna. W trakcie realizacji projektu uczeń / uczniowie mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli.
 4. Nauczyciele, uczący w klasach realizujących projekty, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego zgłaszają do zastępcy Dyrektora Szkoły na piśmie propozycje tematów projektów edukacyjnych wraz z celami i opisem problematyki oraz czasem ich realizacji.
 5. Uczeń ( uczniowie) mogą zgłosić w tym samym terminie tematy projektów na zasadach określonych w pkt. 5. i 6.
 6. W terminie do 7 października zastępca Dyrektora Szkoły ogłasza listę proponowanych tematów projektów.
 7. W terminie do 15 października uczniowie dokonują wyboru tematu, opiekun grupy zgłasza realizację tematu.
 8. W terminie do 20 października zastępca Dyrektora Szkoły ogłasza listę realizowanych projektów edukacyjnych na stronie Internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
 9. Uczeń może odstąpić od realizacji wcześniej wybranego projektu w fazie planowania prac związanych z jego realizacją, po poinformowaniu nauczyciela –opiekuna projektu. Przystąpienie do innego zespołu może nastąpić za zgodą wszystkich jego członków i nauczyciela – opiekuna projektu.
 10. Zakończenie i prezentacja projektów odbywa się do końca lutego danego roku szkolnego.
 11. Dopuszcza się następujące formy prezentacji:
  1. konferencja naukowa połączona z wykładami;
  2. forma plastyczna np. plakat, collage z opisami;
  3. przedstawienie teatralne, inscenizacja;
  4. książka, broszura, gazetka;
  5. prezentacja multimedialna;
  6. model, makieta, budowla, prezentacja zjawiska;
  7. happening, marsz;
  8. debata
  9. inna, za zgodą opiekuna.
 12. Po prezentacji projektu uczniowie dokonują samooceny (zał. nr 2) w terminie nieprzekraczającym tygodnia od prezentacji, a następnie opiekun grupy dokonuje oceny poszczególnych jej członków wg etapów realizacji projektu (zał. nr 3). Liczbę uzyskanych przez ucznia punktów wpisuje do zeszytu zachowania.

Kryteria oceny ustalonej przez opiekuna po zakończeniu projektu:

 1. Wybór tematu i jego ujęcie
 2. Zbieranie i opracowanie materiałów
 3. Prezentacja projektu
 4. Praca w grupie
 5. Samoocena

Opiekun projektu oceniając prace poszczególnych uczniów ma do dyspozycji od 0 – 10 pkt. do każdego etapu realizacji. Łącznie uczeń może przyznać 50 punktów.

Jeżeli uczeń nie przystąpił do projektu otrzymuje punkty ujemne wg regulaminu oraz na świadectwie zapisuje się, że uczeń nie brał udziału w projekcie.

Przy wystawianiu oceny nauczyciel uwzględnia samoocenę ucznia i opinię zespołu o jego pracy, a także opinie pozyskane od odbiorców projektu

Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego i wprowadza je zarządzeniem.

Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy w Regulaminie realizacji projektu edukacyjnego, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Dodatkowe informacje