Regulamin korzystania z szatni szkolnej

Regulamin korzystania z szatni szkolnej

 

1. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach pracy szkoły, od 6.45 – 16.15.

2. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie szkoły.

3. Każdy uczeń ma swoją szafkę zamykaną na indywidualny (pasujący tylko do danej szafki) klucz.

4. Fakt zgubienia klucza uczeń zgłasza wychowawcy. W przypadku zapomnienia – uczeń zgłasza się do pracownika obsługi.

5. Uczniowi wypożycza się klucz zapasowy na okres 3 dni, za opłatą 1 zł.

6. Rodzice ucznia, który zgubił klucz są zobowiązani dorobić nowy na swój koszt. W przypadku zniszczenia zamka – pokrywają koszt jego wymiany.

7. Uczniowie korzystający z szatni zobowiązani są dbać o czystość i porządek w szafkach.

8. Uczniom nie wolno malować i pisać po szafkach oraz naklejać na nie obrazków.

9. W przypadku zniszczenia szafki koszty jej naprawy ponoszą rodzice ucznia.

10. Rzeczy pozostawiane w szafkach powinny być podpisane. Ułatwi to rozpoznanie w sytuacjach konfliktowych.

11. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów ( dokumentów, portfeli, telefonów komórkowych, kluczy, itp.). Szkoła nie ponosi za nie odpowiedzialności.

12. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałe w szatni należy niezwłocznie zgłaszać wychowawcy bądź innemu pracownikowi szkoły.

13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i przyjęcia go przez Radę Pedagogiczną i Samorządy Uczniowskie.

Dodatkowe informacje